CONCEPTUALIZACIÓN DO MODELO DE NEGOCIO

Existen multitude de ferramentas que axudan a visualizar unha idea de negocio. Cada emprendedor elixe as que máis se adaptan ás súas necesidades e ao sector no que traballen. Algunhas das máis coñecidas e utilizadas son:

  • CANVAS: No lienzo do negocio resúmese os puntos principais dun modelo de empresa. Xirando en torno á proposta de valor da idea, dividimos o panel en dúas partes: na da dereita sitúase a relación co contorno (relación cos clientes, distribución, segmentos de clientes e, por suposto, fontes de ingresos), e na da esquerda, a estrutura interna da empresa (actividades clave, recursos, partners e, claro, estrutura de custos). É unha ferramenta que convén revisala periodicamente para comprobar que seguimos o rumbo que fixáramos ao principio da nosa vida empresarial… Ou, ao mellor, resulta beneficioso modificalo adaptándoa ás necesidades actuais.

  • MAPA DE EMPATÍA: empresas hai moitas; produtos, millóns; e a loita por conseguir clientes -ao fin, unha empresa nace para vender-, cruenta. Para axudarnos a cubrir adecuadamente as necesidades dos nosos clientes e, así, posicionarnos e garantir os ingresos, existe o mapa de empatía. Consiste en poñerse no lugar dos nosos clientes potenciais, analizalo e descubrir que está a buscar.

  • MAPA DE POSICIONAMENTO: utilizando dous factores claves para o sector (pode ser precio e calidade, variedade e especialización, etc.), situamos os nosos competidores. É unha forma áxil e eficaz de identificar “océanos azuis”, aquel espazo onde a competencia é menor.

  • CURVA DE VALOR: outra ferramenta sinxela que nos axuda a identificar unha proposta de valor diferente con respecto aos competidores. Na curva de valor, a diferenza do mapa de posicionamento, téñense en conta o maior número de factores diferenciadores posibles.

  • PROPOSTA DE VALOR: e despois de realizar o mapa de posicionamento, a curva de valor e o mapa de empatía, resulta convinte enlazar a nosa proposta cos nosos clientes potenciais. Serve para comprobar se, en principio, a idea de negocio cubriría axeitadamente as necesidades dos consumidores aos que nos diriximos.

UNHA EXPLICACIÓN VISUAL DOS DIFERENTES TIPOS DE MÁRKETING

A tira cómica do márketing explica deste xeito tan atractivo e efectivo en que consiste cada clasificación do márketing:

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26219526_168042827298109_115447404295033224_n.jpg?oh=d6d52a2f984add871061da0020598054&oe=5AF81562